Pravila i uvjeti

PRAVILA I UVJETI

1. Korištenje

www.remissum.hr i www.dublin-dostava.com internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema uvjetima kupnje koji su niže navedeni. Molimo Vas da uvjete kupnje koji slijede obavezno pažljivo pročitate prije korištenja naših internet stranica u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Kada pristupate kupnji naših proizvoda putem online kupnje ili posjećujete ove internet stranice radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste upoznati i da ste suglasni s ovim uvjetima korištenja, u suprotnom se Remissum T.O. oslobađa svake odgovornosti.

Ukoliko se ne slažete s ovim uvjetima korištenja tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima, već posjetite našu poslovnicu gdje će Vam stručno i ljubazno osoblje dati sve potrebne informacije kako možete ostvariti kupnju proizvoda iz našeg prodajnog asortimana.

2. Pojmovi

Uslugu pruža Remissum T.O.

Puni naziv: REMISSUM, trgovački obrt, vl. Sanvila Bašić, Osijek, Ivana Gundulića 5

Skraćeni naziv: Remissum T.O.

Registriran: Obrtni registar u Osijeku

OIB: 92501943558

Prezime i ime vlasnika: Bašić Sanvila

Sjedište: Ivana Gundulića 5, 31000 Osijek, Hrvatska

Tel: +385 31 328 448;

E-mail: info@remissum.hr; info@dublin-dostava.com

Web: www.remissum.hr; www.dublin-dostava.com

www.remissum.hr i dublin-dostava.com u vlasništvu su Prodavatelja i upotreba istih se ne naplaćuje. Za pristup internetu, korištenje daljinskog prijenosa podataka, te naknadi za pružanje takve usluge obratite svojem operateru.

Online kupnja ili internet trgovina je ostvarivanje kupnje proizvoda putem „Web shop-a“.

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na internet trgovini, a koje je moguće kupiti putem online kupnje.

Korištenje „Web shop-a“ je pristup stranici www.remissum.hr ili www.dublin-dostava.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja online kupnje.

Korisnik „Web shop-a“ je svaka osoba koja web stranice www.remissum.hr i www.dublin-dostava.com koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kupac je svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili naručila proizvod bez registracije.

Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s PDV-om.

Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata.

Ugovor o kupoprodaji je između Prodavatelja i Kupca sklopljen u trenutku kada Kupac izvrši plaćanje.

3. Predugovorne obavijesti

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o sljedećem:

Glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos.

Svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju, te ako postoji, adresi elektroničke pošte ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ukoliko je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka.

Maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene, te ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed.

Troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge.

Načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona.

U slučajevima u kojima to pravo postoji o tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona.

Troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

  • Postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
  • Postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
  • Trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom.
  • Pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja.
  • Funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja.
  • Interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati.
  • Mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti. Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje.

4. Uvjeti kupnje

Putem „Web shop-a“ moguće je izvršiti kupnju proizvoda na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području. Korištenjem „Web shop-a“ smatra se da je korisnik istog upoznat s ovim Uvjetima kupnje te da iste prihvaća.Prije nego što korisnik pošalje narudžbu, mora potvrditi da je pročitao i da je upoznat s Uvjetima kupnje te da iste prihvaća.

Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik „Web shop-a„nije pročitao Uvjete kupnje.

5. Registracija

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Korisnici „Web shop-a“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup i/ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi „Web shop“.

6. Naručivanje proizvoda

Online kupnja se može ostvariti ukoliko se Kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „Web shop-u“ ili kao neregistrirani korisnik. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca ili obrasca za narudžbu ukoliko korsnik nije registrirani Kupac, dužan je dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail adresu Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „Web shop-u“. Proizvodi se naručuju putem košarice i neopozivi su. Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom plaćanja proizvoda.

Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca e-mailom i/ili telefonski po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni. Detaljnije objašnjenje procesa online kupnje Kupac može dobiti telefonskim putem na broju +385 31 328 448.

7. Otprema i dostava proizvoda

Proizvodi koji su plaćeni virmanom, općom uplatnicom i internet bankarstvom biti će isporučeni Kupcu u okvirnom roku od 24 sata i to unutar radnog vremena Prodavatelja, odnosno unutar radnog vremena kurirske službe putem koje se vrši dostava. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na svojem žiro-računu ili od trenutka kada bude odobrena autorizacija kreditnih kartica. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora. Dostavu naručenih proizvoda Prodavatelj naplaćuje sukladano važećem cjeniku Ugovorne kurirske službe ovisno o težini i volumenu paketa te zadržava pravo izmjene cijena dostave bez prethodne najave. Dostavu vrši Prodavatelj za područje Osijeka i okolice (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem kurirske službe. Proizvodi će biti složeni i zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac je dužan obaviti pregled pošiljke na sljedeći način:

Provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

Obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti.

Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Preuzimanjem pošiljke Kupac je suglasan da nema prigovora na isporučene proizvode.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti. Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod i račun. Preuzimanjem pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima. U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu. Noćnu dostavu naru%

Podjelite ovu stranicu